top of page
Search
  • Writer's pictureMEWSo

مهسا امینی: بیانیه MEWSo

نیاد زن و جامعه انزجار و نفرت خود را برای کشتن مهسا امینی, جوان 22 ساله از شهر سقز (کردستان) به

​دست نیروهای گشت اسلامی در شهر تهران ابراز میدارد.


زنان در سراسر ایران در حال حاضر با برداشتن و سوزاندن حجاب تقابل و اعتراض خود را با رژیم اسلامی ابراز میدارند و آنچه بسیار باشکوه است پشتیبانی و همبستگی مردان از زنان و اعتراضاتشان است. مردان و زنان پا به پای هم وسیعا برای خواستهای زنان مبارزه میکنند.
طی سالیان درازی از حاکمیت رژیم اسلامی حنبش آزادی زن در تقابل با این رژیم جنگیده است و قوانین اسلامی را در رابطه با حجاب, آپارتاید جنسی در همه اشکال آن به نقد کشیده اند. زنان برای آزادی و برابری میجنگند و دیگر صبرشان از جنایات این رژیم بسر رسیده است!
امروز زنان و مردان, کارگران, محصلین, پیرو جوان همه بپا خواسته اند و علیه رژیم در خیابانها هستند. آنها خواهان آزادی و برابری, و برچیدن این رژیم هستند. ما با افتخار خود را در کنار این رزمندگان میبینم و همصدایشان هستیم!
زنده باد جنبش آزادی زن!


زنده باد همبستگی با مردم ایران!

حلاله طاهری, مدیر اجرایی


حلاله در تظاهرات زنان، زندگی، آزادی به نام مهسا امینی

8 views0 comments

Comentarios


bottom of page