top of page

مهسا امینی: بیانیه MEWSo

نیاد زن و جامعه انزجار و نفرت خود را برای کشتن مهسا امینی, جوان 22 ساله از شهر سقز (کردستان) به

دست نیروهای گشت اسلامی در شهر تهران ابراز میدارد.

زنان در سراسر ایران در حال حاضر با برداشتن و سوزاندن حجاب تقابل و اعتراض خود را با رژیم اسلامی ابراز میدارند و آنچه بسیار باشکوه است پشتیبانی و همبستگی مردان از زنان و اعتراضاتشان است. مردان و زنان پا به پای هم وسیعا برای خواستهای زنان مبارزه میکنند.

طی سالیان درازی از حاکمیت رژیم اسلامی حنبش آزادی زن در تقابل با این رژیم جنگیده است و قوانین اسلامی را در رابطه با حجاب, آپارتاید جنسی در همه اشکال آن به نقد کشیده اند. زنان برای آزادی و برابری میجنگند و دیگر صبرشان از جنایات این رژیم بسر رسیده است!

امروز زنان و مردان, کارگران, محصلین, پیرو جوان همه بپا خواسته اند و علیه رژیم در خیابانها هستند. آنها خواهان آزادی و برابری, و برچیدن این رژیم هستند. ما با افتخار خود را در کنار این رزمندگان میبینم و همصدایشان هستیم!

زنده باد جنبش آزادی زن!

زنده باد همبستگی با مردم ایران!

حلاله طاهری, مدیر اجرایی

bottom of page